คู่มือการใช้งาน

การใช้งานอีเมล์โรงเรียน

การใช้ปฏิทิน

การใช้งานห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานห้องประชุมออนไลน์

Google Group

การใช้ Group mail

Site

การสร้างเว็บไซต์

Photo

การใช้งานที่เก็บภาพถ่ายของคุณ

การใช้งานที่เก็บไฟล์

คณะผู้จัดทำ

khanchai

นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ ICT

น.ส.เบญจพร จันทรโคตร

ครูคอมพิวเตอร์

นายอภิชาติ ผิวงาม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา