WiFi Map

พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน

คำแนะนำในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายของโรงเรียน

  • เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญานที่ดี ควรเลือกเชื่อมต่อกับไวไฟในระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร หรือบริเวณที่มองเห็นตัวกระจายสัญญาณ

  • กรณีอุปกรณ์มีการเคลื่อนย้ายจุดใช้งานเกิน 20 เมตร หรือเคลื่อนที่ระหว่างอาคาร ควรทำการเลือกเชื่อมต่อสัญญานให้กับอุปกรณ์ หรือปิด-เปิด การรับสัญญานไวไฟ เพื่อให้อุปกรณ์ค้นหาเครือข่ายที่เหมาะสมในจุดนั้นๆ

  • การเปลี่ยนการเชื่อมต่อไวไฟไปใช้ไวไฟชื่ออื่นจะต้อง Login ใหม่ทุกครั้ง

  • บัญชีผู้ใช้ 1 บัญชี สามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย WiFi ได้สูงสุด 3 เครื่อง

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ทาง Line Official ตามลิงค์และ qr-code ล่างนี้

https://lin.ee/Z1tDTRB