การใช้งาน Classroom

เริ่มต้นใช้งาน

 • การเข้าใช้งาน

 • การสร้างห้องเรียน

 • การใช้งานกระดานสนทนา

 • การให้งานในชั้นเรียน

 • การสร้างแบบทดสอบ

 • การสร้างคำถาม

 • การสร้างเนื้อหา

 • การใช้โพสซ้ำ

 • ปฏิทินในห้องเรียน

 • โฟลเดอร์ของชั้นเรียน

 • การดูจำนวนของนักเรียน

 • การดูคะแนนของนักเรียน

วีดีโอการใช้งาน Google Classroom

: การสร้างห้องเรียนออนไลน์ แบบเริ่มต้น โดยครูเก๋ ตอนที่ 1


: การสร้างห้องเรียนออนไลน์ แบบเริ่มต้น โดยครูเก๋ ตอนที่ 2