การเข้าใช้งาน Meet

การเริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Meet

Meet เป็นโปรแกรมของ Google ที่สร้างมาเพื่อการสื่อสารด้วยภาพและเสียง และการประชุมออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก สามารถใช้งานได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ Smart phone

การเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าใช้ได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เปิดเว็บเบาร์เซอร์ Chrome และพิมพ์ลิงค์ ดังนี้

https://meet.google.com


วิธีที่ 2 เปิดเว็บเบาร์เซอร์ Chrome และเข้าสู่ระบบบัญชีของ Google เช่น Gmail https://mail.google.com

แล้วคลิกปุ่ม Google app ที่เป็นจุด 9 จุด

แล้วคลิกที่ แอพ Meet ดังรุป

เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป

คลิก เข้าร่วมหรือเริ่มประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุม

พิมพ์โค้ดสำกหรับเข้าห้องประชุม (หากมี) เพื่อเข้าร่วมประชุมตามห้องต่างๆที่มีผู้ส่งมาให้ แล้วกดปุ่ม ต่อไป

หากไม่มีโค้ดและต้องการสร้างห้องประชุมใหม่ด้วยตัวเอง ให้เว้นว่างไว้แล้วกดปุ่ม ต่อไป