การติดตั้งโปรแกรม GFMIS THAI

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. โหลดโปรแกรม Software สำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai – New GFMIS Thai หรือ โหลดจาก Drive

  2. แตกไฟล์

  3. ติดตั้ง

  • Google Chrome เวอร์ชั้น 88+

  • chrome-token-signing_1.1.2.520.x64

  • Setup_GFMIS_x64

  1. ทดสอบ https://testtoken.gfmis.go.th


เข้าใช้งาน